Home / 中文 / 报名

参会报名

若您有意注册报名,请电子邮件联系:

Mr. Eric Niu 电话:86-10-60169181 邮件:niuyw@minmetals.com

Ms. Yuanyuan Zhang 电话:86-10-60169180 邮件:zhyuany@minmetals.com

Mr. Jack Chen 电话:86-10-60169179 邮件:chenq@minmetals.com

 中国公司参会价格  个人报名  2人团体报名 (每人)  3人团体报名 (每人)
 8月23日前  ¥3,600  ¥3,100  ¥2,600
 8月24日-9月27日  ¥3,800  ¥3,300  ¥2,800
 9月28日之后  ¥4,000  ¥3,500  ¥3,000
 在中国大陆运营的外国公司参会价格  个人报名  2人团体报名 (每人)  3人团体报名 (每人)
 8月23日前  ¥8,100  ¥6,900  ¥5,700
 8月24日-9月27日  ¥8,300  ¥7,100  ¥5,900
 9月28日之后  ¥8,500  ¥7,300  ¥6,100